Podmínky dotace na fotovoltaické elektrárny (FVE)

Dotace na fotovoltaické elektrárny (FVE) a podmínky pro žadatelePodmínky dotace NZÚ pro fotovoltaické elektrárny (FVE)

 • Plnoletost
 • Žadatel musí být vlastníkem, stavebníkem nebo nabyvatelem rodinného domu na území České republiky. Nezáleží na tom, zda je fyzickou nebo právnickou osobou.
 • Proti žadateli (majiteli) nesmí být vedeno exekuční řízení. Závazky po splatnosti k finančnímu úřadu, ke správě sociálního zabezpečení či jiným orgánům veřejné správy se s udělením dotace neslučují.
 • Žadatel musí vlastnit bankovní účet, u kterého toto vlastnictví prokáže potvrzením, které banka vydá nebo anonymizovaným výpisem z účtu. Dotace jsou vypláceny pouze bezhotovostně.
 • Pokud je spolumajitelem nemovitosti, musí předložit souhlas všech spoluvlastníků s pořízením fotovoltaické elektrárny (FVE) pomocí formuláře připraveného administrátorem dotací – tedy Státním fondem životního prostředí.
 • Pokud vlastní více nemovitostí, může o dotaci požádat vícekrát, dotace se váže na dům nikoliv na osobu.

Fotovoltaické elektrárny (FVE) a ohřev vody, zákulisí dotace a pravidla

 • S elektronickou formou se budete muset smířit, jiná forma podání není povolena.
 • Podat žádost o dotace smíte před realizací, v jejím průběhu i po samotném dokončení realizace. Ve všech případech bude ale dotace vyplacena po samotné realizaci.
 • Pokud žádáte po realizaci fotovoltaické elektrárny (FVE), ať už kombinujete s jinými opatřeními či nikoliv, můžete uplatnit náklady vynaložené na realizaci nejdéle 12 měsíců před podáním samotné žádosti.
 • Pokud podáváte před nebo v průběhu realizace, máte na dokončení vašeho projektu 24 měsíců.
 • Dotaci obdržíte maximálně na 50 % výdajů.

Dotace na FVE a nároky na nemovitost

 • S nemovitostí musíte mít právo nakládat v plném rozsahu a nesmí být předmětem exekuce.
 • Hypotéka se v tomto případě za omezení práv s nakládáním s nemovitostí nepovažuje.
 • Změna dotačních podmínek přinesla příjemnou novinku a předmětem dotace na FVE může být i chata či chalupa, objekt s číslem evidenčním.
 • Po realizaci opatření spadajícího do dotačního titulu „Nová zelená úsporám“ a ode dne vydání rozhodnutí o přidělení dotace se nesmí po dobu 10 let změnit účel užívání objektu.

Fotovoltaické elektrárny (FVE) a novostavba

 • Pokud stavíte a fotovoltaika není v energetickém štítku budoucího rodinného domu a rozhodnete se pro ni, na dotaci dosáhnete. Nicméně bude vyplacenapo kolaudaci a náklady spojené s pořízením fotovoltaické elektrárny (FVE) můžete uplatnit pouze ty, které nejsou více než 12 měsíců staré.
 • Vlastníte-li novostavbu (za novostavbu je považován objekt do dvou let od kolaudace) a jejího energetického standardu jste dosáhli bez fotovoltaiky, můžete její realizaci uvážit. I v tomto případě vám bude dotace udělena.

Fotovoltaická elektrárna (FVE) a dům v CHKO či památkové zóně

 • Jste-li vlastníkem domu v chráněné krajinné oblasti a uvažujete o instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE), nevyhnete se jednáním s příslušným orgánem ochrany přírody.
 • Vlastníte-li dům v památkové zóně, i zde se nevyhnete jednání s orgánem památkové péče. Vyjádření této instituce budete k realizaci a žádosti o dotaci potřebovat.

Fotovoltaika v kombinaci s dalšími předměty dotace z programu NZÚ

 • Výbornou zprávou pro koncového nabyvatele dotace je, že fotovoltaika je kombinovatelná s ostatními předměty dotačního titulu a pokud k fotovoltaické elektrárně (FVE) připojíte i jiné druhy energetických úspor, dostane bonus.
 • Každý kombinační bonus činí 10.000 Kč.
 • Kombinovat můžete se zateplením domu, pořízením nádrže na zachytávání dešťové vody, instalací wallboxu na dobíjení elektromobilů, instalací stínícího systému, výměnou neekologického zdroje vytápění, realizací zelené střechy, pořízením řízeného odvětrávání budovy s rekuperací tepla a instalací systému na rekuperaci tepla z odpadní vody.
 • FVE dotace NZÚ

C.3 - Fotovoltaické systémy

 • Nová zelená úsporám poskytuje podporu na pořízení a instalaci celých fotovoltaických systémů, podporu nedostanete například na bateriové úložiště.
 • Maximální podporovaný, instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny (FVE) je 50 kWp.
 • Realizaci fotovoltaické elektrárny (FVE) musí provádět firma s odbornou kvalifikací ELEKTROMONTÉR FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ.
 • Fotovoltaický systém musí být umístěn na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu, či jiné speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby neomezoval růst vegetace a její údržbu.
 • Dotace na fotovoltaické elektrárny (FVE) jsou určeny pro všechny vlastníky rodinných domů (i rozestavěných).
 • Měnič musí mít účinnost minimálně 95 % a musí být vybaven MPPT (sledovač bodu maximálního výkonu).
 • Minimální účinnost solárních panelů je 18 % pro mono- a polykrystalické články, 12 % pro tenkovrstvé amorfní články.
 • Podporovány jsou pouze bateriové články na bázi lithia (např. LiFePo4). Vyloučeny z podpory jsou akumulátory na bázi olova, Ni-MH, Ni-Fe.
 • V rámci Výzvy je možno na jeden objekt uplatnit pouze jednu žádost o dotace, která může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.
 • Dotační podpora bude poskytnuta na všechny úplné, řádně podané a doručené žádosti, které splní všechny podmínky Programu. Po dokončení instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) je žadatel povinen prokázat technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků (zajišťujeme my v rámci instalace FVE na klíč).

C.2 - Příprava teplé vody

 • Podpora se vztahuje pouze na pořízení a instalaci systémů pro solární ohřev vody.
 • Podpora pro libovolnou velikost FVE pro ohřev vody je fixní - 45.000 Kč.
 • Fotovoltaické systémy pro ohřev vody musí být odděleny od distribuční soustavy elektrické energie a vnitřních rozvodů propojených s distribuční soustavou.
 • Systém musí používat technologii MPPT (sledovač bodu maximálního výkonu).
 • Dotace jsou určeny pro všechny vlastníky rodinných domů (i rozestavěných).

Připravíme nabídku na míru vašich přání a požadavků. Vaše částečná energetická nezávislost a nižší ceny elektrické energie jsou snadný krůček daleko. Vyplňte poptávkový formulář na našich stránkách, odměnou bude spolehlivá fotovoltaika na klíč, příznivá cena, reálným termínem realizace a optimizéry na solární panely ZDARMA! Fotovoltaická elektrárna od SOLLARISu bude realizována s panely dle vaší volby!

Dotace na fotovoltaické elektrárny (FVE) na klíč